یکپارچه‌ شدن سامانه ارجاع کار نظارت استان تهران


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پیش از این ارجاع کار نظارت در 22 منطقه شهر تهران، در یک سامانه و در 46 شهرداری تابعه استان در سامانه‌ای دیگر صورت می‌گرفت که این عدم انسجام باعث بروز اختلالاتی در انجام وظایف قانونی سازمان ازجمله کنترل صلاحیت و ظرفیت مهندسان در ارجاع کارهای نظارت و نارضایتی اعضای محترم سازمان می‌شد.


راهنمای مشاهده، تایید یا عدم تایید پروژه های ارجاع شده در سامانه جدید ارجاع نظارت eservices.tceo.ir


ورود به سامانه قدیم خدمات مهندسی و ارجاع نظارت observer-old.tceo.irورود به سامانه جدید ارجاع نظارت eservices.tceo.ir